Handreiking SER aan kabinet om grondstoffentransitie te versnellen

De eerste pilot van de LLO-Katalysator richt zich op de energie- en grondstoffentransitie. Dat aandacht voor deze uitdagingen geen overbodige luxe is, wordt bevestigd door het recent door de Sociaal-Economische Raad (SER) gepubliceerde adviesrapport ‘Meer vaart maken met de grondstoffentransitie’. Hierin adviseren zij staatsecretaris Heijnen (I&W) om de transitie ‘nog meer gewicht te geven en te versnellen’.
De huidige aanpak alleen, die staat beschreven in het zogeheten Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NCPE), is volgens hen niet voldoende.

Vier aangrijpingspunten SER

Om die versnelling te realiseren, beschrijft de SER vier zogeheten aangrijpingspunten:

  1. Stuur op (internationale) ketens en een langere tijdshorizon;
  2. Kom met een kabinetsbrede inzet op de grondstoffentranisitie en een adequate uitvoeringsstructuur;
  3. Stel een eigenstandig, concreet, realistisch en afrekenbaar doel voor de grondstoffentransitie vast;
  4. Presenteer ook voor de grondstoffentransitie een coherent instrumentenpakket.

Deze aanbevelingen vragen onder andere te kijken naar grondstoffengebruik in toeleveringsketens, betrokkenheid van alle ministeries bij het realiseren van de grondstoffentransitie en het ontwikkelen van beleidinstrumenten voor reductie van grondstoffengebruik en snellere introductie van hernieuwbare materialen. Daarnaast wordt gepleit voor het opstellen van concrete doelen en bijbehorende verwachtingen daarbij voor verschillende betrokken partijen. Aanbevelingen die we vanuit de LLO-Katalysator alleen maar kunnen toejuichen: het verbeteren van de structuur en cultuur van leven lang ontwikkelen is namelijk slechts één van de vele schakels om de gewenste transities te realiseren.

Dat leven lang ontwikkelen in ieder geval in de energiesector al steeds meer wordt omarmd, bevestigde de SER al in een eerdere publicatie: er komt meer aandacht voor de uitdaging om voldoende werkenden met de juiste skills binnen de energietransitie in te zetten. Vanuit de actie-agenda die de SER voor llo heeft ontwikkeld, wordt ingezet op een skillsgerichte arbeidsmarkt: kennis, vaardigheden en competenties die gedurende een carrière verworven én inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Dit thema sluit goed aan op de LLO-radar die binnen de LLO-Katalysator ontwikkeld zal worden, waarmee de skills van de toekomst in kaart gebracht zullen worden.

Hopelijk worden de aanbevelingen door het kabinet overgenomen en zorgt de LLO-Katalysator ervoor dat er nog een éxtra versnelling gerealiseerd kan worden.