Samenhangende aanpak

De arbeidsmarktkrapte biedt al jarenlang voor verschillende sectoren een uitdaging. Ook voor de te realiseren doelen binnen de energietransitie zijn extra mensen nodig. De LLO-Katalysator is één van de programma’s die erop gericht zijn om een betere llo-leercultuur te realiseren en daarmee ook vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Door een beter llo-ecosysteem te creëren wordt het makkelijker om flexibel bepaalde (nieuwe) kennis en vaardigheden tot je te nemen en zo te zorgen voor wendbare professionals.

De Topsector Energie is enige tijd geleden een initiatief gestart om ervoor te zorgen dat de verschillende initiatieven die er bestaan voor ditzelfde doel zoveel mogelijk een samenhangende aanpak kunnen hanteren. Dit is van belang, omdat deze programma’s vaak in elkaars verlengde liggen of overlappende aandachtsgebieden hebben. Om een zogenoemde Samenhangende Aanpak te realiseren heeft de Topsector een adviesdocument opgesteld, waarin wordt beschreven hoe de transitie gemaakt kan worden naar een versterkt innoverend en lerend vermogen.
Hierin worden negen bouwstenen gepresenteerd om deze gezamenlijke aanpak van de grond te krijgen. Er wordt onder andere ingezet op het bundelen van krachten in de regio, leren van elkaar (bijvoorbeeld op het gebied van learning communities), het delen van kennis en de mogelijkheid van opschaling met sociale partners.

Drie aandachtspunten

  1. Het creëren van overzicht: door te weten wat er binnen elk programma speelt kunnen verschillende uitdagingen en oplossingen gekoppeld worden;
  2. Organisatorisch vermogen: er is behoefte aan slimme koppelingen tussen verschillende programma’s en regio’s;
  3. Juiste procesaanpak: er moet een ecosysteem opgezet worden en bijbehorende processen daarvoor moeten ingericht worden.

Verschillende werkgroepen gaan nu met ondersteuning van de Topsector Energie en GroenvermogenNL aan de slag om op deze punten resultaat te realiseren. Afstemming faciliteren, regionale partijen samen te brengen en ook overeenkomstige doelen benoemen kunnen daarbij van waarde zijn. In september zullen vertegenwoordigers vanuit verschillende betrokken programma’s in kaart brengen hoe ook de communicatie- en informatiebehoefte in de regio’s op elkaar afgestemd kunnen worden.

Vanuit de LLO-Katalysator zijn en blijven we betrokken bij deze ontwikkelingen en moedigen we deze gezamenlijke aanpak van harte aan. Met elkaar werken we aan een sterker ecosysteem voor leven lang ontwikkelen!